top of page
Finalitat de  Cambridge ESOL

 

La finalitat de Cambridge ESOL és la de proporcionar a estudiants i professors de l' anglès l’accés a un ampli ventall d'exàmens internacionals de gran qualitat, tests i diplomes per a professors.

Amb l’obtenció d’aquests, els alumnes es garanteixen el reconeixement internacional en el coneixement de la llengua i repercuteixen favorablement en la seva experiència d’aprenentatge i/o el desenvolupament professional.

ESOL Exams

Cambridge Young Learners English Tests (YLE)
Nivell A1

 

Els Young Learners English Tests (YLE), ofereixen una avaluació ajustada i exhaustiva sobre com progressen els nens d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys, basant-se en l’anàlisi de dels quatre pilars en que es sustenta l’ idioma: comprensió i expressió a nivell oral i escrit (escoltar, parlar, escriure i llegir). Les proves han estat dissenyades de manera que resultin divertides i motivin als nens per treballar en l’obtenció del seu certificat. En aquests exàmens no hi ha aprovats o suspesos, només en queda reflectit el progrés de cada individual.

Fer agradable i divertit l’aprenentatge d’un nou idioma és un objectiu important per estimular el progrés i generar confiança. Cambridge English Young Learners anima als nens més petits a treballar amb l’objectiu d’obtenir tres certificats: Starters, Movers i Flyers. Fent servir materials participatius i dinàmics, els nens desenvolupen habilitats lingüístiques de l’ idioma que els permet assolir un perfeccionament fins a obtenir una bona comprensió de l’anglès.

 

 Young Learners  leaflet (PDF)

Key English Test 
Nivell A2

El  KET és un examen elemental, equiparat al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Preparar-se pel KET proporcionarà a l’alumne les competències lingüístiques necessàries per:

 • entendre escrits senzills en anglès,

 • comunicar-se en situacions familiars,

 • entendre notícies curtes i instruccions senzilles.

 

Amb el nivell A2, l’alumne hauria de ser capaç:

 • d’ entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques,

 • de presentar i respondre a preguntes bàsiques sobre trets i dades personals,

 • interactuar amb persones de parla anglesa que parlin a poc a poc i clarament i escriure notes curtes i senzilles.

 

Key leaflet (PDF)

Key for Schools leaflet (PDF)

Preliminary English Test
Nivell B1

El PET és un examen pre intermedi i es situa en el Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Preparar-se pel PET proporcionarà a l’alumne les competències lingüístiques necessàries per:

 • actuar en la vida diària,

 • llegir llibres de text senzills o articles de revistes,

 • escriure cartes sobre temes familiars i prendre notes a classe.

 

Amb el nivell B1, l’alumne hauria de ser capaç:

 • d’entendre els punts bàsics d’instruccions directes o anuncis públics,

 • de dominar situacions quotidianes,

 • de fer preguntes senzilles i prendre part en converses informals amb els amics, la família o a classe i

 • d’escriure cartes o prendre notes sobre assumptes que li siguin familiars a l’alumne.

 

Preliminary leaflet (PDF)

Preliminary for Schools leaflet (PDF)

First Certificate English
Nivell B2

El FCE és un examen  intermedi superior i es posiciona en el Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Preparar-te pel FCE et proporcionarà les competències lingüístiques necessàries per:

 • estudiar en anglès quan es requereix un nivell lingüístic intermedi,

 • treballar en un entorn angloparlant i

 • viure de forma independent en un país de llengua anglesa.

 

Amb el nivell B2, l’alumne hauria de ser capaç:

 • d’ entendre les idees principals de textos complexos,

 • de mantenir converses sobre una àmplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments,

 • de produir textos clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.

 

First leaflet (PDF)

First for Schools leaflet (PDF)

Certificate Advanced English 
Nivell C1

El CAE és un examen que es troba  en el Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).  És una avaluació en profunditat de la llengua anglesa. Es tracta d'un certificat de nivell avançat que acredita la capacitat per utilitzar l'anglès amb confiança en la majoria de les situacions professionals, socials i acadèmiques i que té un ampli reconeixement a tot el món.

Amb el nivell C1 l’alumne hauria de  ser capaç de:

 • seguir un curs acadèmic a nivell universitari,

 • comunicar-se de manera efectiva a un nivell professional i de direcció,

 • desenvolupar-se amb seguretat en el dia a dia d’un entorn de parla anglesa,

 • participar de manera efectiva en reunions de feina o en tutories acadèmiques i seminaris,

 • desenvolupar investigacions complexes i exigents,

 • expressar-se amb un alt nivell de fluïdesa i

 • reaccionar de forma adequada davant diverses situacions, tant culturals com socials.

 

 Advanced leaflet (PDF)

Certificate of Proficiency in English 
Nivell C2

El CPE se situa en el Nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Preparar-se  pel CPE  proporcionarà a l’alumne les competències lingüístiques necessàries per a:

 • negociar i persuadir de manera efectiva en entorns internacionals de negocis i

 • estudiar matèries de continguts exigents als més alts nivells, incloent postgraus i programes de doctorat (PdH programmes).

 

Amb un Nivell C2 l’alumne hauria de poder:

 • extreure les idees principals de textos complexos,

 • entendre documents, aconsellar o conversar sobre temes complicats o sensibles, entendre girs col·loquials i afrontar amb confiança preguntes hostils,

 • escriure sobre qualsevol tema i prendre notes extenses en reunions o seminaris de forma cuidada i amb bona expressió.

 

 Proficiency leaflet (PDF)

Links:

Per més informació sobre els exámens de Cambridge ESOL, click here.

bottom of page