top of page

Goethe Institut

Goethe-Zertifikat A1
Start Deutsch 1 (Pels Adults)
Fit in Deutsch 1 (Pels Joves)

El Goethe-Zertifikat A1, requereix coneixements lingüístics molt bàsics. L'examen correspon al nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Aprovant l’examen, l’alumne serà capaç:

 • d’ entendre,  en situacions quotidianes, preguntes, instruccions i missatges molt senzills (missatges d'un contestador automàtic, notificacions públiques o converses curtes, per exemple),

 • d’extreure la informació rellevant de missatges escrits curts (rètols públics i anuncis breus)

 • d’anomenar i entendre xifres, quantitats, horaris i preus,

 • de complimentar  formularis de dades personals senzilles,

 • d’escriure missatges personals curts,

 • de presentar-se en una conversa i respondre preguntes senzilles sobre un mateix i,

 • en la vida quotidiana, formular preguntes i respondre-les en situacions usuals de la vida quotidiana.

Goethe-Zertifikat B1
 

El Goethe-Zertifikat B1 és un examen d’alemany per a joves i adults. Certifica una autonomia en l’ús de la llengua alemanya i equival al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

Aprovant l’examen, l’alumne serà capaç:

 • de millorar la capacitat per comprendre informacions generals quan s’utilitza un idioma estàndard clar i quan es tracta de temes coneguts relatius a la feina, l’escola, l’oci, etc.

 • de poder fer front a la majoria de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en països de parla alemanya,

 • de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal  a l’alumne,

 • de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons o explicacions breus.

 

Goethe-Zertifikat A2
Start Deutsch 2 (Pels Adults)
Fit in Deutsch 2 (Pels Joves)

El Goethe-Zertifikat A2 requereix coneixements lingüístics elementals. L'examen correspon al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Aprovant l’examen, l’alumne serà capaç:

 • d’entendre la informació important en converses quotidianes, i  també missatges breus escoltades a la ràdio o a la televisió, 

 • d’ extreure la informació important d'articles periodístics, d'anuncis i de rètols públics sobre temes quotidians,

 • de complimentar els formularis com els que es poden  trobar en comerços, bancs o departaments governamentals,

 • d’escriure missatges relacionats amb l’entorn més directe,

 • de presentar-se en una conversa i intercanviar informació sobre la seva vida personal,

 • de formular i respondre preguntes sobre temes de la vida diària quan s’està desenvolupant una conversa i

 • d’acordar o debatre en converses quotidianes.

Goethe-Zertifikat B2
 

El Goethe-Zertifikat B2  requereix un nivell avançat de l'idioma. L'examen correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Aprovant l’examen, l’alumne serà capaç:

 • de seguir les idees principals de temes concrets i abstractes i extreure la informació que sigui més rellevant (per exemple, en programes de ràdio),

 • de comprendre una àmplia gamma de textos, tant curts com llargs, textos especialitzats complexos, comentaris i informes,

 • d’expressar-se per escrit de forma clara i estructurada sobre temes complexos, i també corregir errades detectades tant en textos com en altres persones,

 • d’ expressar-se oralment de manera ben estructurada sobre temes generals i temes que l’ interessin personalment,

 • de participar activament en discussions sobre temes amb els quals l’alumne està familiaritzat, adquirir una posició sobre aquests i expressar els propis punts de vista.

Links:

Per més informació sobre els exámens de Goethe Institut, click here.

bottom of page