top of page

Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula la utilització del lloc web WWW.LAMARTINASCHOOL.COM (en endavant, LA WEB), del qual n'és titular LA MARTINA SCHOOL S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

 

La navegació pel lloc web d' EL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d' usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

 

L'usuari s'obliga a fer una correcta utilització del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, les utilitzacions del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment de l'esmentada obligació.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: LA MARTINA SCHOOL, S.L.

El seu CIF és: B43819895

El seu domicili social està a: GALANES , 9 - 43201 REUS - TARRAGONA 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 977341982

Email: reus@lamartinaschool.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seu serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web a la previa complimentació del corresponent formulari.

 

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre altres:

 

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

b) Introduïr a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través del quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del POPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, d'extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venta o altres de naturalesa comercial sense que intercedeixi la seva prèvia sol·licitut o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i còdics font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

 

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.

 

Així  mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret sobre els mateixos.

 

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. 

 

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprobació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l'ordre públic.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es granteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correció, vigència o actualitat, ni la seva idoneitat o utilitat per a un objectiu específic.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permeti l'ordenança jurídica, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivades de:

 

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. 

b) La presencia de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, invita o recomana la visita als mateixos, per tant tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual n'és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i la seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

 

Així mateix, LA MARTINA SCHOOL, S.L. cancelarà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili social de LA MARTINA SCHOOL, S.L., sítia a GALANES, 9 - 43201 REUS - TARRAGONA, identificant-se degudament i indicant de manera visible el concret dret que s'exerceix.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponent requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i demés normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'ususari.

 

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utiliitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'ususari. L'ususari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.

 

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'esmentats llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l'ordenador de l'usuari. 

 

La nostra política respecte al correu  electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

 

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d'aquests missatges, en conformitat amb allò disposat en el Títol III, artícle 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabiilitat que la informació proporcionada en la notificació sigui exacta. 

 

Per a tota qüestió litigiosa que incombeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola, éssent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facil·litada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixin l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

bottom of page